Produkty

Štandardnými produktmi spoločnosti SES Energoprojekt s.r.o. sú projekty všetkých druhov tepelno - energetických zdrojov ako klasické elektrárenské bloky, teplárne, výhrevne, kogeneračné jednotky, potrubné siete, systémy centrálneho zásobovania teplom, čerpacie stanice a kompresorové stanice, systémy čistenia spalín, systémy odpopolňovania a odškvárovania, spaľovne odpadu a pod.

Pre takéto stavby ponúka SES Energoprojekt, s.r.o. svojim obchodným partnerom, podľa ich potrieb, nasledovné služby:

 • v Vo fáze prípravy stavieb:
  • Kompletnú dokumentácia pre posudzovanie vplyvu stavby na životné prostredie (EIA) v zmysle zákona 24/2005 Z.z. vrátane spolupráce v procese prerokovávania s verejnosťou.
  • Štúdie realizovateľnosti nových stavieb, modernizácií a rekonštrukcií
  • Štúdie racionalizácie výroby a spotreby energií
 • Vo fáze projektovej prípravy stavieb
  • Dokumentáciu potrebná pre vydanie územného rozhodnutie
  • Dokumentáciu potrebná pre vydanie stavebného povolenia
  • Realizačné projekty
  • Inžiniersku činnosť
 • Vo fáze realizácie stavieb
  • Autorský dozor na stavbe
  • Spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby
  • Technickú pomoc procese kolaudácie a uvedenia do prevádzky

Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!