O spoločnosti

Firma Energoprojekt EDS, s.r.o.

O spoločnosti

Projektová a inžinierska spoločnosť Energoprojekt EDS s.r.o bola založená projektantmi bývalého štátneho projektového ústavu Energoprojekt Praha v snahe zachovať know-how tohto projektového ústavu na Slovensku aj po jeho privatizácii a neskoršom zániku. Nová spoločnosť bola zaregistrovaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1 v roku 1996 pod menom Energoprojekt s.r.o.

V roku 2003 sa majoritným spoločníkom stali Slovenské energetické strojárne (SES) a spoločnosť až do roku 2019 niesla meno SES Energoprojekt. V tomto období a okrem svojich projektových činností spoločnosť participovala prevažne na zahraničných ponukách SES a projektoch veľkých komplexných energetických stavieb.

Od roku 2019 je majoritným spoločníkom spoločnostosti firma PIO Keramoprojekt Trenčín čo sa prejavilo aj zmenou názvu na  Energoprojekt EDS (Engineering and Design Services) a rozšírením záberu firmy na oblasť technického zariadenia budov (TZB).

Spoločnosť od svojho vzniku nemenila svoj profil a kontinuálne zabezpečuje všetky druhy projektovej a predprojektovej dokumentácie energetických,  priemyselných a občianskych stavieb.

Je možné konštatovať, že viacerí projektanti spoločnosti sa v minulosti aktívne podieľali na projektovej príprave väčšiny tepelno – energetických diel Českej a Slovenskej republiky.

Štandardnými produktmi spoločnosti Energoprojekt EDS s.r.o. sú projekty všetkých druhov tepelno – energetických zariadení a systémov , ako klasické elektrárenské bloky, teplárne, výhrevne, kogeneračné jednotky, bioplynové stanice, výmenníkové stanice, potrubné siete, systémy centrálneho zásobovania teplom, čerpacie stanice, systémy čistenia spalín, spaľovne komunálneho odpadu, vykurovacie systémy priemyselných stavieb a stavieb občianskej vybavenosti.

Pre potreby procesu posudzovania vplyvu stavieb na životné prostredie vie spoločnosť ponúknuť vypracovanie kompletnej dokumentácie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. a jej prerokovanie s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy a s občanmi.

Pre všetky uvedené druhy stavieb vie spoločnosť zabezpečiť:

 • Úvodné štúdie realizovateľnosti nových stavieb, modernizácií a rekonštrukcií preukazujúce budúcu efektívnosť plánovaných investícií.
 • Projektovú dokumentáciu vyžadovanú slovenskou legislatívou pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení v zmysle Stavebného zákona
 • Investičné zámery pre vydanie súhlasného stanoviska s energetickou politikou Slovenskej republiky v zmysle Zákona o energetike.
 • Tendrovú dokumentáciu pre výber dodávateľa.
 • Spoluprácu s dodávateľom pri vypracovaní jeho ponuky.
 • Kontrolu, úpravu a autorizáciu projektovej dokumentácie vypracovanej subjektami mimo územia Slovenskej republiky v súlade s požiadavkami slovenskej legislatívy.
 • Kompletnú dokumentáciu v zmysle Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) vrátane spolupráce v procese prerokovania s verejnosťou.
 • Realizačné projekty a konštrukčnú dokumentáciu stavieb.
 • Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
 • Autorský dozor na stavbe.
 • Inžinierske služby pre investorov, dodávateľov a prevádzkovateľov vo všetkých fázach prípravy a realizácie stavby.
 

Môžeme konštatovať, že naši projektanti sú nositeľmi pokrokových myšlienok a riešení, pretvorených do projektov celej rady stavieb, dnes už overených dlhodobou prevádzkou.

Ďalej uvedený výber projektov, spracovaných pracovníkmi spoločnosti SES Energoprojekt, s.r.o. túto skutočnosť potvrdzuje.

Spoločnosť dlhé roky úzko spolupracuje s vybraným okruhom externých kooperantov v oblastiach ako stavebná mechanika, elektrotechnika a riadiaca technika, požiarna ochrana, environmentalistika a podobne.

Pri svojej projektovej činnosti Energoprojekt EDS s.r.o. kooperuje s projektovými útvarmi partnerskej spoločnosti PIO Keramoprojekt Trenčín. Vďaka tomu vie zabezpečiť v krátkych termínoch a dobrej kvalite spracovanie projektov aj veľkých stavieb.