Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov boli spracované v zmysle ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa ustanovenia čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známeho tiež ako GDPR (General Data Protection Regulation).

 

1. Prevádzkovateľ a správca

Prevádzkovateľom a správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Energoprojekt EDS, s.r.o., so sídlom Gajova 4, Bratislava 811 09, IČO: 35 701 951, zapísaná v Obchodnom registri, vložka č. 12054/B.

2. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ získava a spracováva vaše osobné údaje na základe služieb prevádzkovaných prostredníctvom tejto internetovej stránky za účelom:
– riadneho a plnohodnotného poskytovania našich služieb
– vybavovania vášho dopytu,  cenových ponúk 
– informovania o našich ponúkaných službách 
– plnenia zákonných povinností a uzavretých zmlúv

3. Zoznam spracovávaných údajov

Ako správca a prevádzkovateľ vašich osobných údajov v závislosti od poskytovaných služieb sprasovávame predovšetkým tieto údaje:
– meno a priezvisko
– e-mailovú adresu (na účely zaslania potvrdenia objednávky, komunikáciu s vami)
– telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu s vami)
– poštovú adresu
– fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, číslo bankového účtu)
– prípadné ďalšie údaje v závislosti od poskytovanej služby

4. Dobrovoľnosť poskytovania osobných údajov

– prevádzkovateľ získava len údaje v nevyhnutnej miere, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré zákazník od spoločnosti očakáva
– prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi                prevádzkovateľom a zákazníkom
– prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne                  záväzných predpisov