O nás

SES Energoprojekt, s.r.o. je projektová a inžinierska spoločnosť zabezpečujúca všetky druhy projektovej a predprojektovej dokumentácie energetických stavieb.

Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra na Obchodnom súde Bratislava 1 v roku 1996. Od roku 1997 kedy sa jedným zo spoločníkova stali Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače patrí spoločnosť do holdingu tohto významného výrobcu a dodávateľa energetických celkov.

Know - how spoločnosti je založené na schopnostiach základného kádra pracovníkov overených dlhodobou úspešnou praxou. Pracovníci spoločnosti sa od šesťdesiatich rokov minulého storočia zúčastňujú na koncipovaní a projektovom riešení stavieb, modernizácií, ekologizácií a rekonštrukcií ako klasických, tak jadrových energetických zariadení a to buď ako zamestnanci pôvodného š.p. Energoprojekt Praha alebo jeho nástupníckych organizácií. Je možné konštatovať, že projektanti spoločnosti sa aktívne podieľali na projektovej príprave väčšiny tepelno - energetických diel Českej a Slovenskej republiky.

SES Energoprojekt, s. r. o. je spracovateľom projektovej dokumentácie všetkých druhov teplno - energetických zdrojov ako

  • výmenníkové stanice
  • elektrárne, teplárne a výhrevne a vrátane systémov na využitie obnoviteľných zdrov
  • tepelné rozvody sústav centralizovaného zásobovania teplom,
  • spaľovne odpadu,
  • čerpacie a kompresorové stanice a podobne.

Významnou súčasťou činnosti spoločnosti je spracovanie štúdií realizovateľnosti a racionalizácie výroby a prevádzky energetických systémov spolu s poskytovaním technickej pomoci pre investorov v oblasti energetiky v štádiu prípravy investičných akcií vrátane kompletnej inžinierskej činnosti.

Zabezpečuje spracovanie kompletnej dokumentácie pre posudzovanie vplyvu stavby na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. (EIA) vrátane spolupráce v procese prerokovávania s verejnosťou.

S istou dávkou hrdosti môžeme konštatovať, že naši projektanti boli v minulosti vždy nositeľmi progresívnych myšlienok a riešení, pretvorených do projektov celej rady stavieb, dnes už overených dlhodobou praxou. Výber realizovaných projektov, na ktorých sa súčasní vedúci pracovníci spoločnosti SES Energoprojekt, s.r.o. aktívne zúčastňovali, túto skutočnosť potvrdzuje.

Spoločnosť dlhodobo úzko spolupracuje s množstvom kvalitných externých kooperantov z oblasti energetiky, stavebnej mechaniky, požiarnej ochrany, environmentalistiky a pod. ako aj s pracovníkmi výskumných ústavov a škôl, čo jej umožňuje pokryť široké spektrum požiadaviek svojich zákazníkov čo do druhu a rozsahu požadovanej projektovej a environmentálnej dokumentácie.

Pracovisko spoločnosti SES Energoprojekt s.r.o. je (podobne ako projektová zložka materskej spoločnosti SES a.s. Tlmače) v potrebnom rozsahu vybavené výpočtovou a komunikačnou technikou umožňujúcou moderné spracovanie projektovej dokumentácie a operatívnu komunikáciu so zákazníkmi a kooperujúcimi partnermi.


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!